تماس با ما
31519 – 051 داخلی 4000
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی مشهد
ساعت بازدید
ساعت 16 الی 22
تاریخ برگزاری
27 الی 30 آذرماه 1398