تماس با ما
31519 – 051 داخلی 4200
محل برگزاری
نمایشگاه بین المللی مشهد
ساعت بازدید
ساعت 15 الی 20
تاریخ برگزاری
26 الی 29 آبان ماه 1400